Ljubljana, 6. december 2018Državna sekretarka Pia Vračko je danes nagovorila udeležence delovnega srečanja izvajalcev projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, krajše »Krepitev zdravja za vse«.

Delovno srečanje sta organizirala Ministrstvo za zdravje in  Nacionalni  inštitut za javno zdravje s ciljem pregleda dela in izmenjave izkušenj med zdravstvenimi domovi, občinami in ključnimi deležniki iz lokalnih skupnosti ter načrtovanje nadaljnjega dela. Predstavljeno je bilo delovanje integriranih Centrov za krepitev zdravja, razširjeni programi preventivnih aktivnosti patronažne službe, aktivnosti pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov, vključevanje in obravnava ranljivih skupin prebivalcev ter udejanjanje koncepta skupnostnega pristopa lokalne skupnosti k zdravju in za krepitev zdravja ter zmanjševanje neenakosti.

Projekt, v katerem sodeluje 25 zdravstvenih domov, 16 iz vzhodne in 9 iz zahodne kohezijske regije, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v vrednosti enajst milijonov dvesto tisoč evrov. V okviru projekta, ki traja od februarja 2018 do decembra 2019, so bili dosedanji preventivni programi nadgrajeni predvsem na področju skrbi za otroke in mladostnike, odraslo populacijo ter ranljive skupine. V izvajanje projektnih aktivnosti so aktivno vključene lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa, s čimer se zagotavlja dodatna podpora udeležencem preventivnih programov, predvsem pa poveča dostopnost do ranljivih skupin.

Državna sekretarka Vračko je v svojem nagovoru izpostavila cilje projekta, ki so usmerjeni v oblikovanje programov, ki bodo zagotavljali opolnomočenje posameznikov v podporo odgovorni skrbi za lastno zdravje ter pravočasno odkrivanje zdravstvenih potreb populacije. Aktivnosti v projektu odpirajo pot za enako dostopnost do celovitih preventivnih programov, visokokakovostnih preventivnih zdravstvenih storitev, vključevanje in obravnavo ranljivih skupin prebivalcev ter zmanjševanje neenakosti v zdravju. Preventivni progami so usmerjeni v posameznika in ranljive skupine prebivalcev z namenom odkrivanja dejavnikov tveganja ter seznanitev, učenje in podporo pri spreminjanju življenjskih navad povezanih z zdravjem. S tem uresničujemo vse cilje Svetovne zdravstvene organizacije, zapisane v dokumentu – Zdravje 2020, ki ostajajo zavezani primarnemu zdravstvenemu varstvu in lahko odgovorijo na potrebe današnjega časa.

Delovnega srečanja se je udeležilo okoli 200 predstavnikov s področja zdravstva, šolstva, sociale in lokalnih skupnosti, z namenom usklajenega sodelovanja in povezovanja vseh izvajalcev preventivnih programov v zdravstvenih domovih in deležnikov v lokalnem okolju, ki konstruktivno prispevajo k nadaljnjem razvoju dela na projektu.