Zdravstveni dom zagotavlja zdravstvene storitve in programe primarnega zdravstvenega varstva prebivalcem lokalnih skupnosti.

Temeljna naloga zdravstvene dejavnosti na osnovni ravni je zagotavljanje čim boljšega zdravja prebivalstva, ki ga ustanova obravnava. Medtem ko se večina kurativnih dejavnosti lahko izvaja v posameznih ambulantah, je usklajevanje preventive in promocije zdravja temeljna naloga zdravstvenega doma. Zdravstveni dom bi zato moral postati središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. Postati bi moral središče zdravstvenovzgojne dejavnosti na lokalni ravni. (Vir: Vizija prihodnosti zdravstvenih domov v Sloveniji, Darinka Klančar, Igor Švab, Janko Kersnik, Zdrav Var 2010; 49: 37–43.)

Zdravstveni dom zagotavlja zdravstvene storitve in programe primarnega zdravstvenega varstva prebivalcem lokalnih skupnosti. Z namenom zmanjševanja neenakosti, zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe in dobre dostopnosti do zdravstvenih storitev zdravstveni dom sodeluje tudi z drugimi javnimi službami ter vladnimi in nevladnimi organizacijami v lokalnem okolju. 

V zdravstvenem domu delujejo strokovna skupina za preventivo, koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladine, preventivni timi za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca in koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.

Strokovna skupina za preventivo:

 • sodeluje pri pripravi analize zdravstvenega stanja in vključenosti ciljnih populacij v preventivne programe (v sodelovanju z NIJZ),
 • pregleda analizo ranljivih skupin na področju zdravja in dostopnosti zdravstvenega varstva zanje (analizo pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov z NIJZ) in razpravlja o njej,
 • obravnava ugotovitve ocene stanja v zdravstvenem domu na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih oseb (oceno pripravi skupina zdravstvenega doma za izvedbo samoocenjevanja na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin),
 • pripravi strategijo zdravstvenega doma za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v sodelovanju z NIJZ,
 • pripravi akcijski načrt zdravstvenega doma za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v sodelovanju z NIJZ,
 • strokovno podpira nemoteno povezovanje, komunikacijo in prenos informacij med različnimi izvajalci preventivnih pregledov in drugih preventivnih aktivnosti ter centra za krepitev zdravja.

Člane in vodjo strokovne skupine imenuje direktor zdravstvenega doma. Strokovno skupino zdravstvenega doma za preventivo vodi zdravnik specialist. 

Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladine (PZVOM):

 • obravnava strokovna vprašanja na področju preventive, krepitve zdravja, prepoznavanja in vključevanja ranljivih oseb in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri populaciji otrok in mladostnikov,
 • strokovno podpira povezovanje in sodelovanje med izvajalci preventivnih pregledov in izvajalci programov v centrih za krepitev zdravja ter lokalno skupnostjo.

Člane in vodjo koordinativnega tima imenuje direktor zdravstvenega doma. Koordinativni tim za PZVOM vodi zdravnik specialist.

Preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca:

 • zagotavlja stalno sodelovanje med vsemi zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki preventivno obravnavajo otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
 • spremlja zdravstveno stanje populacije posamezne šole/vrtca, pripravlja in izvaja ukrepe v skladu z ugotovljenim stanjem,
 • rešuje strokovna vprašanja na področju preventive (vzgoje za zdravje), krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih posamezne šole/vrtca,
 • zagotavlja strokovno podporo vodstvom šol/vrtcev in zaposlenim v šolah/vrtcih za doseganje skupnih ciljev v zdravju otrok ter
 • načrtuje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja osebam iz drugih kulturnih in družbenoekonomskih okolij pri preventivnih pregledih.

Člane in vodjo preventivnih timov imenuje direktor zdravstvenega doma v skladu s strokovnimi usmeritvami NIJZ. Preventivni tim vodi zdravnik specialist – imenovani zdravnik šole/vrtca.

Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih:

 • strokovno podpira neprekinjeno povezovanje in sodelovanje med izvajalci preventivnih pregledov in izvajalci preventivnih programov v centru za krepitev zdravja,
 • rešuje strokovna vprašanja na področju preventive, krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih,
 • načrtuje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih obravnav oseb iz drugih kulturnih in družbenoekonomskih okolij,
 • spremlja odzivnost ciljne populacije na preventivne preglede ter
 • spremlja vključevanje oseb, ogroženih za kronične nenalezljive bolezni, in kroničnih bolnikov v zdravstvenovzgojno obravnavo v centru za krepitev zdravja ter načrtuje ukrepe za večje vključevanje.