Obisk diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva na domu.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki se izvaja na pacientovem domu, v zdravstvenem domu, lokalni skupnosti ali na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje prepozna družbene spremembe ter se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove. Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu, ki je nosilka dejavnosti, obravnava posameznika, njegovo družino in skupnost v okolju, kjer bivajo, se učijo, igrajo in delajo. Aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na določenem zdravstvenem območju, razvija programe promocije zdravja ter tako spodbuja zavarovance k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družin. Poglobljeno individualno in družinsko obravnavo zahtevajo predvsem prednostne skupine prebivalstva zaradi svojih bioloških lastnosti (dojenčki, šolarji, nosečnice, starostniki idr.), spremenjenih življenjskih razmer, socialne (priseljenci, brezdomci idr.) in zdravstvene ogroženosti (invalidi in kronični bolniki idr.) ter druge ranljive skupine.

Diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu so edini izvajalci v sistemu zdravstvenega varstva, katerih delovno mesto je na pacientovem domu in v lokalnih skupnostih. Obravnavajo posameznika in njegovo družino v vseh življenjskih obdobjih, tudi v obdobju žalovanja po smrti družinskega člana. Ogrodje za zagotavljanje kakovostnega preventivnega zdravstvenega varstva za varovance, obravnavane v patronažni dejavnosti, daje Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu so pri načrtovanju svojega dela samostojne. Pri izvajanju diagnostično-terapevtskega programa, ki se izvaja v okviru zdravstvene nege na domu, sodelujejo z zdravniki specialisti. Njihova prednost je v izjemnem poznavanju prebivalstva na svojem območju, kjer zaznavajo socialno in zdravstveno problematiko ter iščejo rešitve tudi v povezovanju z lokalno skupnostjo in nevladnimi organizacijami. Tako se zagotavljajo pogoji, da posameznik lahko ostane v domačem okolju čim dlje, kljub starosti, bolezni ali onemoglosti. So koordinatorke vseh oblik pomoči na domu ter vez med posameznikom in njegovim osebnim zdravnikom.

Nadgradnja aktivnosti v patronažnem zdravstvenem varstvu predvideva:

  • izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu,
  • pripravo analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva,
  • izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih skupnostih ter
  • vzpostavitev stika diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva z osebami, ki se ne odzivajo na vabila na preventivne preglede v ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in ukrepanje glede na ugotovljeni vzrok.

Izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu

Posodobljen progam je namen zagotavljanju enake preventivne obravnave na domu vsem otročnicam in otrokom do enega leta starosti. Diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva izvede osem preventivnih obiskov na domu otročnice in otroka v prvem letu starosti otroka.

V prvih šestih tednih po porodu otročnico obišče dvakrat. Novorojenčka prvič obišče v 24 urah po prihodu iz porodnišnice, nato pa v njegovem prvem mesecu starosti opravi še tri obiske.

Obisk dojenčka v četrtem do šestem mesecu starosti je namenjen podpori staršem pri prepoznavanju otrokovega zdravega telesnega, čutnega in govornega razvoja, svetovanju glede uvajanja mešane prehrane dojenčka, seznanitvi s potekom rasti zob in higieno, pogovoru glede delovanja družine, ozaveščanju o pomenu branja za otroka in drugim pomembnim tematikam.

Zadnji obisk je predviden v desetem do enajstem mesecu otrokove starosti, ko se spremljata otrokova rast in razvoj, podajajo usmeritve glede varstva otroka po končanem dopustu za nego otroka ter varnosti otroka v domačem in zunanjem okolju, ozavešča o pomenu otrokove socializacije in je mogoče govoriti tudi o drugih pomembnih tematikah. Za preprečevanje poškodb v domačem okolju diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva izvede pregled glede na seznam za preverjanje varnosti domačega okolja. Seznam diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva preda staršem ob prvem obisku, pozneje pa lahko tudi skupaj preverijo, kako varno je urejen njihov dom. Pri ugotavljanju varnosti doma diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva otročnici nudi dodatna pojasnila oziroma svetovanje.

Program predvideva izvajanje posebnih postopkov in orodij za prepoznavo ter obravnavo posebej ranljivih skupin otročnic in novorojenčkov na domu. Ena od novosti je ugotavljanje ranljivosti otročnice, otroka oziroma družine, kjer diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva glede na prisotnost meril za ugotavljanje ranljivosti opravi dodatna dva do pet preventivnih obiskov. Izvedejo se v okvirno določenem časovnem obdobju, glede na vrsto ranljivosti oziroma po strokovni presoji posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva.

Po porodu se pogosto pojavi poporodna otožnost, po mnenju strokovnjakov verjetno zaradi hormonskih sprememb. Poporodna depresija se razvije pri približno 10–20 odstotkih otročnic. Za pravočasno odkrivanje znakov poporodne depresije diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva ob obisku otročnice izvede presejalni test z uporabo vprašalnika EPDS (Edinburška lestvica poporodne depresije), ki omogoča lažje prepoznavanje znakov. Vprašalnik se praviloma uporablja pri obisku otročnice v četrtem do šestem tednu po porodu.

Priprava analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva

Za patronažno varstvo je temeljni način dela terensko delo na geografsko opredeljenem območju z družinsko obravnavo pacientov v vseh življenjskih obdobjih in v njihovem domačem okolju. Delo patronažne službe je usmerjeno v obravnavo območja kot celote, s tem pa tudi obravnavo posameznika, družine in skupnosti v njihovem življenjskem okolju. Diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva pozna:

  • ključne demografske značilnosti prebivalstva,
  • njihovo zdravstveno in socialno stanje,
  • katere lokalne značilnosti vplivajo na zdravje prebivalstva,
  • katere storitve so prebivalcem zagotovljene,
  • lokalne in državne prednostne naloge na področju zdravja in druge.

Analiza terenskega območja je sestavljena iz opisa terenskega območja, analize opravljenega dela, predlogov ukrepov in načrta izvajanja programiranega preventivnega patronažnega varstva vsake posamezne izvajalke. Na podlagi analiz terenskih območij in letnih načrtov, ki jih pripravijo posamezne diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu, vodja patronažne službe zdravstvenega zavoda pripravi skupni dokument (zajema tudi terensko območje zasebnic s koncesijo), ki združuje ključne ugotovitve in predloge ukrepov, ter pripravi načrt sodelovanja in povezovanja s preostalimi deležniki. Dokument se ustrezno vključi v dokumente zdravstvenega zavoda.

Izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih skupnostih

Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti po dogovorjenem urniku diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva dodatno prispeva k vključevanju ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo in h krepitvi zdravja v lokalni skupnosti. Enkrat tedensko je prisotna »nekje« na terenskem območju, kar pa ni vedno v istem kraju. V okviru naselij/mestnih četrti, ki so na njenem terenskem območju, po predhodnem dogovoru izvede posvetovalnice. Posvetovalnice so namenjene ranljivim skupinam ali zdravstveni problematiki, pogosteje prisotni v lokalnem okolju. V okviru posvetovalnic izvaja individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja ipd.), pomaga pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, predstavlja delavnice centra za krepitev zdravja in napotuje vanje, izvaja meritve, krajša predavanja (cepljenje proti gripi, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, samopregledovanje dojk, zaščita pred soncem ipd.) ter krajše delavnice (v sodelovanju z izvajalci iz centra za krepitev zdravja). Sodeluje na predstavitvah v lokalni skupnosti (samostojno, skupaj z izvajalci centra za krepitev zdravja, s predstavniki OE NIJZ ipd.).

Obravnava osebe, ki se ne odziva na povabila na preventivne preglede, v patronažnem varstvu

Diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine na preventivne preglede vabi populacijo pacientov, starih 30 let in več. Če se oseba po treh vabljenjih ne odzove na povabilo na preventivni pregled, diplomirana medicinska sestra iz ambulante družinske medicine o tem obvesti diplomirano medicinsko sestro iz patronažnega varstva. Ta v največ dveh tednih po prejemu obvestila vzpostavi stik s to osebo, ugotovi vzrok za njeno neodzivnost in ukrepa glede na ugotovljeno. Najpogosteje so ukrepi povezani z iskanjem rešitve, kako pacienta motivirati, da se odzove povabilu in preventivni pregled opravi v ambulanti družinskega zdravnika, ali z izvedbo preventivne obravnave na domu.

Ob vstopu v družino diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva preveri pri vseh družinskih članih, ki ustrezajo merilom za vabljenje na preventivne preglede, ali so preventivni pregled že opravili. Po potrebi pomaga pri urejanju termina za izvedbo preventivnega pregleda ali pa ga izvede sama. Preventivni pregled na domu izvede pri osebah, ki zaradi svoje ranljivosti niso zmožne obiska v ambulanti družinske medicine (osebe z različnimi oblikami oviranosti, osebe z motnjami v duševnem zdravju, geografsko dislocirane osebe, morebitni migranti ipd.). Osebe, pri katerih ugotovi dejavnike tveganja, ogroženost za nastanek ali celo že prisotne znake kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj, usmeri v center za krepitev zdravja ali pa jih obravnava sama. O ugotovitvah poroča izbranemu osebnemu zdravniku osebe. Osebo vključi v tisto obravnavo, ki je zanjo glede na ugotovljene okoliščine najustreznejša. V obravnavo vključi tudi svojce in pomembne druge osebe, še posebej če meni, da to lahko pripomore k boljšemu razumevanju vsebin in s tem k večji učinkovitosti preventivne obravnave.

Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu izvaja preventivne obravnave v skladu z opredeljenim algoritmom tudi pri osebah, ki zaradi ranljivosti niso zmožne obiska v ambulanti družinske medicine in jih zajame na svojem terenskem območju. Pri pacientih, ki že imajo diagnozo kronične nenalezljive bolezni, izvaja presejanje na posamezne dejavnike tveganja. Del vprašalnika za preventivni pregled na področju kroničnih nenalezljivih bolezni v patronažnem varstvu sta tudi vprašalnika družinski APGAR ter vprašalnik »Družina in problemi v družini«, ki omogočata poglobljeno obravnavo družine. Pri osebah, starejših od 64 let, se v okviru nadgradnje v patronažnem varstvu izvaja tudi ocena dejavnikov tveganja preiskovane osebe za padce in preprečevanje padcev starejših ljudi doma na podlagi seznama »Poglejmo in preverimo, ali je naš dom varen«, ki je namenjen odkrivanju nevarnosti, za katere doslej starejše osebe morda niso vedele.

Z nadgradnjo preventivnega delovanja in izvajanjem dodatnih aktivnosti diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu dejavno prispevajo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, ranljivim osebam omogočajo lažje vključevanje v preventivne obravnave in krepijo zdravje v lokalni skupnosti.