V lokalni skupnosti povezani za zdravje vseh.

Za krepitev zdravja posameznika in skupnosti je potrebno sodelovanje celotne lokalne skupnosti. Zato je smiselno spodbujanje kompetenc in pridobivanja spretnosti vseh deležnikov, ki lahko kakor koli pripomorejo k ustvarjanju podpornega okolja za doseganje zastavljenih ciljev, povezanih z zdravjem. Novi načini obravnave podirajo meje med področji ter spodbujajo medpoklicno in medsektorsko usklajevanje aktivnosti za zmanjšanje neenakosti in krepitev zdravja.

Lokalna skupina za krepitev zdravja zagotavlja:

  • pravočasno in ustrezno zaznavanje zdravstvenih potreb lokalnega prebivalstva in odzivanje nanje,
  • sodelovanje med organizacijami v podporo preventivnim programom, ki omogočajo doseganje boljših rezultatov z istimi viri,
  • hitro, točno in popolno izmenjavo informacij med partnerji,
  • oblikovanje učinkovitih, celovitih rešitev za doseganje ciljev, povezanih z zdravjem posameznika in skupnosti, ter
  • nenehno usposabljanje in pridobivanje novih veščin ter izmenjavo izkušenj med strokovnjaki.

Člani lokalne skupine za krepitev zdravja Lokalno skupino za krepitev zdravja predvidoma sestavljajo predstavniki občine, ustanov zdravstvenega in socialnega resorja (zdravstveni domovi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), centri za socialno delo, območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje/uradi za delo), vzgojno-izobraževalnih ustanov ter različnih nevladnih organizacij (društva, združenja in drugi).

Prednosti delovanja po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju Ključni cilj oblikovanja lokalne skupine za krepitev zdravja je spodbujanje kolektivne zavesti, povezane z zdravjem. S poenotenjem delovanja ustanov v skupnosti omogočamo podporo posamezniku pri skrbi za lastno zdravje, ki želi živeti v zdravem okolju. Tak način obravnave omogoča hitro prepoznavanje potreb lokalnega prebivalstva in hitro odzivanje nanje ter oblikovanje ustreznih preventivnih programov, prilagojenih skupnosti, za reševanje nastalih zdravstvenih stanj. Z upoštevanjem možnosti formalne in neformalne oblike podpore posamezniku ali skupini razvija podporno mrežo in skupine za samopomoč. Tak način delovanja od partnerjev v lokalnem okolju zahteva usklajeno in povezano odpravljanje zaznanih ovir ter razvoj kompetenc, veščin in načinov ukrepanja, ki presegajo klasične institucionalne oblike delovanja. Partnerji skupnostnega pristopa postavijo skupne cilje ter načrtujejo in udejanjajo ukrepe na področju preventive, krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju. 

Strategija in akcijski načrt za podporo pri krepitvi zdravja posameznikov in skupinNajpomembnejša naloga članov lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju je oblikovanje strategije in akcijskega načrta za podporo pri krepitvi zdravja posameznikov in skupin. Doseganje cilja integrirane zdravstvenovzgojne politike lokalne skupnosti je mogoče s pravimi in kakovostnimi informacijami, zato so oblikovani katalogi informacij, ki posameznika usmerjajo v iskanje razpoložljivih programov za podporo pri krepitvi in ohranjanju zdravja.

Lokacije centrov za krepitev zdravja