Vsem zagotoviti kakovostno zdravstveno oskrbo.

Ranljivost je stopnja, do katere so populacije, posamezniki ali organizacije nezmožne predvideti dejavnike tveganja, se spoprijeti z njimi ali jim kljubovati oziroma si opomoči po njihovih škodljivih učinkih. Ranljive populacije v zdravstvu so tiste, za katere velja večje tveganje za slabše zdravstveno stanje oziroma večjo nedostopnost do zdravstvenega varstva. Poznamo ranljivost, ki izhaja iz socialnoekonomskega položaja ali starosti, spola, zdravstvenega stanja ali etničnega ozadja, in druge. Običajno gre za preplet več oblik ranljivosti.

Izkušnje ranljivih oseb kažejo na številne ovire pri skrbi za lastno zdravje in na ovire pri dostopu do sistema zdravstvenega varstva, vključno s preventivnimi programi. Pogosto so odrinjene na družbeno obrobje, izključene iz družbenega dogajanja in bolj izpostavljene težavam, povezanim z zdravjem.

Najpogosteje opredeljene ranljive skupine so:

 • otroci in mladostniki s težavami v odraščanju,
 • ljudje z nizkimi dohodki, katerih preživetje je odvisno od različnih oblik pomoči (prejemniki socialne pomoči, prejemniki humanitarne pomoči),
 • brezposelni, prekarni, samozaposleni,
 • starejši prebivalci,
 • različne skupine invalidov (brez statusa, s težjimi okvarami, brezposelni),
 • Romi (brezposelnost, nizka stopnja izobrazbe, slabe stanovanjske razmere),
 • brezdomci (zdravstvene in stanovanjske težave),
 • osebe s težavami v duševnem zdravju,
 • odvisniki od nedovoljenih drog,
 • odvisniki od alkohola,
 • osebe z izkušnjo (domačega) nasilja,
 • migranti, begunci in iskalci azila (nepoznavanje jezika, zaposlitev, stanovanjske razmere).

Ohranjanje in krepitev zdravja razumemo in obravnavamo kot temeljno sestavino vsakodnevnega življenja za vse prebivalce. V skrbi za zdravje ranljivih skupin se zavzemamo za celostno in povezano obravnavo tako v centrih za krepitev zdravja kot v zdravstvenih domovih ter lokalnih skupnostih.

Zdravstveni domovi izvajajo aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin, katerih namen je doseganje boljšega zdravja in z zdravjem povezane kakovosti življenja.

Predvidene so aktivnosti za:

 • starše otrok do enega leta starosti,
 • osebe z gibalno in senzorično oviranostjo,
 • osebe s težavami v jezikovnem sporazumevanju ter
 • z vidika razvoja novih vsebin samoocenjevanje zdravstvenega doma glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin.

Aktivnosti za starše otrok do enega leta starosti

Dojenje je pomemben vir prehrane za novorojenčka v prvih mesecih življenja. Vzpostavljanje in vzdrževanje laktacije lahko za doječo mamo pomeni veliko neznank, morda kdaj tudi zapletov, na katere ne najde odgovorov. Zato so na voljo programi za pomoč in podporo na področju laktacije in dojenja, ki jih izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki.

Gibalni vzorci, ki jih bo otrok usvojil do prvega leta starosti, vplivajo na razvoj drže telesa, občutka za gibanje in koordinacijo. Družinska zavest, da je gibanje pomemben del zdravih življenjskih navad, pripomore k zagotavljanju vnosa gibanja v dnevne aktivnosti. Na novo oblikovani programi s tovrstno tematiko, namenjeni staršem in otrokom do enega leta starosti, ki jih izvajajo nevrofizioterapevti, so ključ do uspeha.

Aktivnosti za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo

Zdravstveni delavci in osebe z gibalno in/ali senzorično oviranostjo sodelujejo pri presoji ustreznosti objektov in uporabe komunikacijskih ukrepov v zdravstvenih domovih. Na podlagi ugotovitev je skupina pripravila predloge ukrepov za izboljšanje, ki se bodo v nadaljevanju projekta vnesli v sestavo zdravstvenih domov.

Aktivnosti za osebe s težavami v jezikovnem sporazumevanju

Medkulturna mediacija je mednarodno uveljavljen program in praksa, ki se uporablja za zmanjševanje neenakosti in ugotavljanje kakovostne obravnave v zdravstvenih in drugih ustanovah. Namenjena je premostitvi ovir in nesporazumov, ki vznikajo ob jezikovnih, kulturnih, socialnih in drugih razlikah. Za jezikovno pomoč ob vstopu v zdravstveno ustanovo, pri preventivnem pregledu in drugih preventivnih obravnavah lahko zaprosite za tolmača ali medkulturnega mediatorja.

Koristne povezave: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/.

Aktivnosti z vidika razvoja novih vsebin samoocenjevanje zdravstvenega doma glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin

Na podlagi predpisanih usmeritev za samooceno zdravstvenih domov na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju se bo postopoma uvajalo različne ukrepe in programe, ki bodo namenjeni različnim ranljivim skupinam.